woman sweeping the street in downtown Kashgar, Xinjiang Autonomous Region, China